Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Jesteś w Specjalizacje > Biznes

Specjalizacje dla biznesu

Email Drukuj PDF
Obszary specjalizacji Kancelarii DEREK to:
Dla biznesu:
Prawo spółek
 • Minimalizowanie ryzyka sporów między wspólnikami
 • Rozwiązywanie sporów między wspólnikami
 • Umowy „projektowe" / inwestycyjne
 • Doradztwo w projektach rynku NewConnect
 • Przekształcenia, fuzje, przejęcia
 • Kompleksowa obsługa organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy)
 • Kompleksowe uregulowania korporacyjne (regulaminy zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, regulaminy organizacyjne)

{slide=Ważniejsze doświadczenia: prawo spółek|closed|green}

 • udział w projektach przekształcenia spółki z o.o. w akcyjną
 • udział w projekcie sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów na rzecz inwestora zagranicznego z optymalizacją podatkową i opcją pełnego „wyjścia";
 • udział w sporze o wyłącznie wspólnika ze spółki;
 • udział w sporach z tytułu naruszenia zakazu konkurencji przez członków władz spółki oraz wspólników

{/slides}

 

Prawo upadłościowe

 • Wnioski o ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej lub układowej)
 • Projekty propozycji układowych
 • Zgłoszenia wierzytelności
 • Sprzeciwy do listy wierzytelności
 • Postępowania naprawcze
 • Reprezentowanie wierzycieli upadłościowych w organach postępowania – Radzie Wierzycieli i Zgromadzeniu Wierzycieli

{slide=Ważniejsze doświadczenia: prawo upadłościowe|closed|green}

 • po stronie upadłego – dłużnika: opracowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i prowadzenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu spółki publicznej;
 • po stronie uczestnika postępowania – wierzyciela upadłościowego: zgłoszenie wierzytelności z tytułu umowy wieloletnich dostaw energii, postępowania w sprawie sprzeciwu do listy wierzytelności, zmiany do propozycji układowych, powołanie rady wierzycieli i reprezentowanie wierzyciela w radzie wierzycieli, reprezentowanie w zgromadzeniu wierzycieli;

{/slides}

 

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

 • Kompleksowe uregulowania umów na dostawy energii
 • Kompleksowe uregulowania umów „przyłączeniowych"
 • Wnioski o wydanie koncesji / promesy koncesji
 • Umowy „projektowe"/ inwestycyjne
 • Świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty „zielone", „czerwone")
 • Pozwolenia zintegrowane i indywidualne z zakresu ochrony środowiska
 • Postępowania w związku z przekroczeniami emisyjnymi (emisje dźwiękowe, pyłowe, zapachowe)
 • Odpady – kompleksowe projekty umów z zakresu zagospodarowania odpadów

{slide=Ważniejsze doświadczenia: prawo energetyczne i ochrony środowiska|closed|green}

 • udział w projekcie w zakresie dostaw ciepła od wytwórcy ciepła dla miasta aglomeracji śląskiej obejmujący umowy inwestycyjne na budowę odcinka sieci ciepłowniczej oraz modernizację sieci, wieloletnie umowy na sprzedaż ciepła, umowy współpracy z przedsiębiorstwem przesyłu ciepła;
 • udział w projekcie w zakresie wsparcia inwestycyjnego oraz dostaw ciepła dla spółki developerskiej na potrzeby kompleksu handlowego w Katowicach;
 • udział w projekcie w zakresie wsparcia inwestycyjnego oraz dostaw ciepła dla miasta aglomeracji śląskiej;
 • reprezentowanie w sporach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących nieuzasadnionego wstrzymywanie dostaw energii, ustalenia warunków umowy sprzedaży energii cieplnej i umowy przesyłowej, niedotrzymywania standardów jakościowych dostaw energii, odmowy wydania świadectw pochodzenia energii;

{/slides}

 

Sprawy odszkodowawcze

 • Z tytułu błędów w sztuce medycznej
 • Z tytułu wypadków przy pracy
 • Z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • Z tytułu wypadków komunikacyjnych

{slide=Ważniejsze doświadczenia: sprawy odszkodowawcze|closed|green}

 • udział w procesach o zapłatę odszkodowania w związku z zajęciem gruntów pod inwestycje publiczne;
 • udział w procesie o zapłatę odszkodowania w związku z napadem rabunkowym w miejscu pracy;

{/slides}

 

Prawo bankowe

 • Bankowe tytuły egzekucyjne
 • Umowy outsourcingu usług bankowych
 • Uregulowania instrumentów pochodnych (problemy opcji walutowych)

{slide=Ważniejsze doświadczenia: prawo bankowe|closed|green}

 • udział w procesach dotyczących opcji walutowych (o odszkodowanie, o ustalenie nieistnienia / nieważności);
 • udział w procesach związanych z wystawieniem i przymusową egzekucją bankowych tytułów egzekucyjnych;

{/slides}

 

Prawo zamówień publicznych

 • Kompleksowe doradztwo w prowadzeniu postępowań (projekty ogłoszeń, projekty siwz, projekty umów, kryteria oceny ofert, merytoryczne wsparcie dla komisji przetargowych)
 • Umowy ramowe
 • Zamówienia sektorowe
 • Postępowania konkursowe
 • Postępowania odwoławcze przed KIO

{slide=Ważniejsze doświadczenia: prawo zamówień publicznych|closed|green}

 • kompleksowe doradztwo w projektach na zawarcie umów ramowych na dostawy dla spółki branży górniczej;
 • udział w konkursach na wybór prac projektowych – utworów architektonicznych;
 • wielokrotne opracowywanie środków ochrony prawnej wykonawców oraz reprezentowanie w postępowaniach przed KIO (wcześniej Zespołami Arbitrów przy UZP)

{/slides}

 

Prawo karne gospodarcze

 • Sprawy działania członków organów na szkodę podmiotu gospodarczego
 • Sprawy oszustw w obrocie gospodarczym
 • Sprawy „prania brudnych pieniędzy"
 • Odpowiedzialność karna z tytułu nieuczciwej konkurencji
 • Odpowiedzialność karna uczestników procesów inwestycyjno – budowlanych

 

Postępowania sporne

 • Spory w postępowaniach sądowych
 • Spory w postępowaniach arbitrażowych
 • Sprawy w postępowaniach administracyjnych

{slide=Ważniejsze doświadczenia: postępowania sporne|closed|green}

 • prowadzenie złożonych sporów sądowych z zakresu opcji walutowych
 • prowadzenie w arbitrażu sporów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami spółki branży energetycznej
 • prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej przed WSA i NSA

{/slides}